Keskustan ja Perussuomalaisten näkemykset

Yhteenveto vastauksista: Malmin lentokenttä on säilytettävä ja sen toimintaa  tulee kehittää. Asunnot on järkevämpi rakentaa muualle. 

Keskustan puheenjohtajalle Juha Sipilälle lähetettyyn MAF:n Malmia koskevaan puoluejohtajakyselyyn vastasi puolueen nimissä poliittinen sihteeri Ilkka Miettinen. Vastaukset ovat siis koko puolueen näkemys asiasta ennen 2015 eduskuntavaaleja. 

Perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin vastaukset toimitti sähköpostitse puolueen eduskuntaryhmästä kansainvälisten asiain sihteeri Samuli Virtanen.

 

Keskustan ja Perussuomalaisten kannat ovat pysyneet samoina eduskuntavaalien 2015 jälkeen, kun heidän kantoja tiedusteltiin ennen kuntavaaleja 2017.

 

Kyselyn vastauksia saa lainata vapaasti, mutta toivomme, että lainaukseen liitettäisiin linkki osoitteeseen www.maf.fi ja esimerkiksi teksti "MAF Suomen puoluejohtajakyselyn vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.maf.fi/malmi".

Kyselyn tuloksia jaettiin aktiivisesti ennen vaaleja ja meille on kerrottu, että kyselyn tuloksilla oli vaikutusta äänestyskäyttäytymiseen. 

1. Mikä on puolueenne kanta Malmin lentoaseman tulevaisuuteen liittyen?

Keskusta, pj. Juha Sipilä: Keskustan puoluehallituksen työvaliokunta otti marraskuussa 2014 kannanoton ” Malmin lentoaseman jatko turvattava”. Siinä puolustettiin Malmin lentoasemaa ja sen toiminnan jatkumista nimenomaan lentoasemana. Keskusta toivoo, että myös muut puolueet ilmoittaisivat selkeästi kantansa Malmin lentoaseman säilyttämiseen lentotoiminnassa.

Perussuomalaiset, pj. Timo Soini: Kannatamme kentän säilyttämistä ilmailukäytössä.

 

2. Tattarisuolle rakentaminen. Miten puolueenne suhtautuu verovarojen käyttämiseen ilmeisen huonosti rakentamiseen sopivalla Tattarisuolla, jolla Malmin lentokenttä sijaitsee ja mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä, että tämä kehitys ei jatkuisi? Mikäli kannatatte Malmin muuttamista rakennuskäyttöön, mistä yhteiskunnan toimintavaroista karsimalla puolueenne aikoo rahoittaa ko. maanparannuksen?

Keskusta, pj. Juha Sipilä: Keskusta ei pidä järkevänä olemassa olevan toimivan lentoasemainfrastruktuurin muuttamista, kun samalla tunnustetaan kasvavan lentoliikenteen vaatima tarve pääkaupunkiseudun lentoliikenteelle, mikä ei kokonsa tai toimintamuotonsa puolesta sovi Helsinki-Vantaalle. Myöskään korvaavan kentän löytyminen riittävän läheltä ei näytä realistiselta. On myös taloudellisesti järkevää kehittää Malmin lentoaseman toimintaa monipuolisemmaksi niin, että lentoasema tuottaa yhä enemmän työpaikkoja ja tuloja suomalaiseen yhteiskuntaan samalla kun asuntorakentamiselle kaavoitetaan paremmin siihen sopivia kohteita.

Perussuomalaiset, pj. Timo Soini: Vastustamme. On hyvin tiedossa, että alueella joudutaan tekemään laajoja paalutuksia ennen kuin alueelle voidaan rakentaa mitään taloja. On pelättävissä, että alueen talojen hintataso menee tavallisen kansalaisen maksukyvyn yläpuolelle.

 

3. Lentoliikenteen kasvu vs. lentäjäkoulutuksen alasajo. Miten puolueenne perustelee Malmin lentokentän sulkemisesta johtuvan lentäjäkoulutuksen alasajon tilanteessa, jossa ammattilentäjien tarve on merkittävästi lisääntymässä?

Keskusta, pj. Juha Sipilä: Keskusta pitää tärkeänä, että Suomessa on tarjolla riittävät ja realistiset mahdollisuudet lentämisen ammatilliseen kouluttautumiseen. Lentotoiminnan keskittyminen sekä koulutustoiminnan tarvitseman riittävän asiakaspotentiaalin että hyvän lennonopettajapotentiaalin sijoittuminen tällä hetkellä pääkaupunkiseudulle puoltaa Malmin toiminnan säilyttämistä ja kehittämistä suomalaisen ilmailutaidon merkittävänä resurssina.

Perussuomalaiset, pj. Timo Soini: Kotimainen lentäjäkoulutus on turvattava kaikissa olosuhteissa. Asian voi nähdä turvallisuuspoliittisenakin kysymyksenä kriisitilanteissa.

 

4. Miten puolueenne aikoo vaikuttaa Malmin lentokentän ilmailun työpaikkojen säilymiseen tulevalla hallituskaudella?

Keskusta , pj. Juha Sipilä:  Malmin lentoasema-alueella on jo tällä hetkellä ilmailualan työpaikkaklusteri, osaamiskeskittymä, johon kuuluu lentokoulutusta, lentokonemekaniikkaa ja -huoltotoimintaa, lentämisen elämysliiketoimintaa, erilaisia lentämisen tukitoimia sekä harrasteilmailun osaamista. Lisäksi Malmi on erinomainen toimintapaikka erilaisille viranomaistoiminnoille, kuten Rajavartiolaitoksen toiminnalle. Malmin kehittämisen esteet tulee poistaa ja tarjota alueelle mahdollisuus nostaa osaamistasoaan ilmailualalla entisestään ja luoda näin uutta työtä ja uusia mahdollisuuksia Malmin lentoaseman toiminnalle.

Perussuomalaiset, pj. Timo SoiniHaluamme säilyttää kentän. Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän vastuulla on ensisijaisesti edistää Malmin kentän alueen elinkeinotoimintojen kehittymistä niin, että alueen nykyiset työpaikat säilyvät ja mielellään työpaikkoja syntyy vielä lisää.

 

5. Miten suhtaudutte ja perustelette hyvien käytössä olevien rajavartiolentueen tilojen hylkäämisen ja valtio-omisteisen Finavian tarpeettomasti tekemän uuden suuren rakennusinvestoinnin toteuttamisen suomalaisten veroeuroilla tilanteessa, jossa muutoinkin joudumme yhteiskuntana säästämään. 

Keskusta , pj. Juha Sipilä:  Suomen turvallisuutta parantavan ja ihmishenkiä pelastavan toiminnan tulee sijaita parhaassa mahdollisessa toimintaympäristössä, jossa siitä on mahdollisimman vähän haittaa ympäröivälle yhteiskunnalle. Malmin sijainti ja toiminta takaavat mm. nopean pääsyn merelle. Tästä lähtökohdasta katsottuna Malmilla sijaitsevien toimintojen kehittäminen juuri Malmilla tulisi olla ensisijainen ratkaisu. 

Perussuomalaiset, pj. Timo SoiniEn tunne tapausta niin hyvin, että voisin ottaa siihen kantaa.

 

6. Ekologiset arvot Miten puolueenne aikoo estää Malmin lentokenttäalueen luontoarvojen tuhoutumisen?

Keskusta , pj. Juha Sipilä: Malmin lentokenttäalue on merkittävä suomalaiselle ilmailutaidolle, mutta tämän lisäksi se on merkittävä virkistysalue Koillis-Helsingin alueen asukkaille. Malmin lentokentän rakentaminen tuhoaisi Helsingin kaupungin vihersormiajattelun, jossa läpi koko Helsingin viheralueet tarjoavat virkistysmahdollisuuksia ja samalla suojaavat alueiden luontoarvoja. Alue on mm. Suomen merkittävin heinäkurpan levähdysalue ja alueella on valkoselkätikkahavaintoja. Savipohjaisen alueen vaatima merkittävä stabilointi tuottaisi saviliejua taimenpurona tunnettuun Longinojaan ja tätä pitkin Vantaanjokeen, jossa se uhkaisi myös suojeltua vuollejokisimpukkaa. Näitä luontoarvoja voidaan turvata parhaiten säilyttämällä Malmin lentoasema lentotoiminnassa.

Perussuomalaiset, pj. Timo SoiniPyrkimällä estämään lakkautuksen ja uudisrakentamisen.

 

7. Kulttuurihistoriallinen arvo. Miten puolueenne aikoo toimia Malmin lentokentän kulttuuriarvojen säilyttämiseksi? 

Keskusta , pj. Juha Sipilä:  Malmi on kansainvälisesti tunnustettu arvokas rakennetun kulttuuriperinnön kohde, jonka muodostavat lentoasemarakennus ja lentokenttäalue. Alueelle ei voida kaavoittaa laajamittaista asutusta tuhoamatta tätä ainutlaatuista, kansallisesti merkittää kulttuurihistoriallista kohdetta. Kaikki maa ei voi olla rakennusmaata. Parhaimmillaan Malmi voikin olla osa rakennettua kulttuuria samanaikaisesti toimivana lentoasemana.

Perussuomalaiset, pj. Timo Soini: Pyrkimällä estämään lakkautuksen ja uudisrakentamisen.

 

8. Malmin lentokentän kehittäminen. Onko puolueenne valmis ottamaan hallitusohjelmaan Malmin lentoaseman sulkemisen sijasta Malmin lentoaseman kehittämisen ja säilyttämisen ilmailukäytössä?

Keskusta , pj. Juha Sipilä: "Suomalaisen lentokoulutuksen ja ilmailutaidon säilyttäminen on tärkeää. Ja Malmi on tässä erityisasemassa koko Suomessa. Malmi on tärkeä ja aktiivisessa käytössä oleva lentoasema, jota tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Kentällä on ja se soveltuu hyvin tärkeään viranomais-ja koulutustoimintaan sekä lisäksi monenlaiseen yritys- ja harrastetoimintaan. Sen sijainti pääkaupunkiseudulla on erinomainen, eikä realistista korvaavaa vaihtoehtoa sille ole edes näköpiirissä. Malmi on tärkeä koko suomalaiselle yhteiskunnalle."

Perussuomalaiset, pj. Timo Soini"Hallitusohjelmasta on tarkoitus tehdä strategisempi ja ketterämpi kuin aiemmin, minkä vuoksi tämä voi olla hankalaa. Henkilökohtaisesti näen, että hallitusohjelmassa olisi syytä lausua koko maan kattavan lentokenttäverkoston säilyttämisen puolesta. Malmin ongelmana on Helsinki–Vantaan läheisyys. Ehkä kohdassa 5. kysytyn lentotoiminnan kaltainen ratkaisu toimisi Malmin säilyttämisen puolesta."

 

9. Malmin lentokentän erityislaki. Onko puolueenne valmis viemään eduskunnan käsittelyyn erityislain, jolla säilytetään Malmin lentoasema aktiivisessa ilmailukäytössä tukemassa ilmailuteollisuuden kasvua sekä suojellaan lentoaseman kulttuurihistoriaan, ympäristöön ja virkistyskäyttöön liittyvät arvot pysyvästi?

Keskusta , pj. Juha Sipilä: "Malmin lentoaseman kehittämisestä hyötyy eniten Helsingin kaupunki. Tästä syystä tulisi saada aikaan pitkäaikainen ja sitova sopimus Helsingin kaupungin kanssa Malmin lentoaseman nykyisen alueen säilyttämisestä lentotoiminnassa ja alueen kehittäminen tätä tukemaan." 

Perussuomalaiset, pj. Timo Soini: "Sitä voidaan ainakin vakavasti harkita"

 

10. Malmin lentokentällä toimivien järjestöjen kuten MAF Suomen tukeminen.

Keskusta , pj. Juha Sipilä: "MAF Suomi tekee arvokasta ja merkittävää työtä, jossa kuten keskustalaisessa toiminnassa, ihmisyys ja heikompiosaisten huomioiminen on keskiössä. Tämän työn edistämiseksi on tärkeää, että toiminnalle olisi edellytykset Malmin lentoasemalla tulevaisuudessakin."

Perussuomalaiset, pj. Timo Soini): "Jos pystymme säilyttämään Malmin lentokentän, on todennäköisempää, että myös MAF Suomi ja muut järjestöt pystyvät jatkamaan ja kehittämään toimintaansa. MAF tekee arvokasta työtä, mm. Keniassa, jossa matkat ja etäisyydet ovat välistä hyvinkin haastavat."

 

11. Tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen osallistuminen 24.3.

Keskusta , pj. Juha Sipilä: "Keskustaa edustaa tilaisuudessa Timo Latikka."

Perussuomalaiset, pj. Timo Soini: "En valitettavasti pääse paikalle." Kansanedustajaehdokas Olli Sademies osallistui tilaisuuteen.

 

12. Toimintaan tutustuminen muuna ajankohtana 

Keskusta , pj. Juha Sipilä: "Ks. edellinen vastaus.'

Perussuomalaiset, pj. Timo Soini: "Mieluusti tulisin, mutta aikataulut eivät valitettavasti salli."