Kokoomuksen, SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreiden näkemykset

Yhteenveto vastauksista: Malmin lentokenttä suljetaan ja paikalle rakennetaan asuntoja.

Kyselyn vastauksia saa lainata vapaasti, mutta toivomme, että lainaukseen liitettäisiin linkki osoitteeseen www.maf.fi ja esimerkiksi teksti "MAF Suomen puoluejohtajakyselyn vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.maf.fi/malmi".

Kokoomuksen puolesta vastaukset antoi silloinen liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko, jonka erityisavustaja Hanna Tapala toimitti vastauksen sähköpostitse. Kokoomuksen valituista kansanedustajista hyvin moni ilmoitti ennen vaaleja henkilökohtaisesti olevansa Malmin lentoaseman toiminnan puolella. Kokoomus ei ole puolueena toimittanut uutta linjausta asiaa.

SDP:n vastauksen toimitti sähköpostitse puoluesihteeri Reijo Paananen. SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm varmisti 17.3.2017, että "SDP:n kanta asiaan ei ole muuttunut.  Malmin lentokenttäalueen tulevaisuudesta päättää maanomistajana ja kaavoittajana Helsingin kaupunki. Alue on osoitettu Helsingin yleiskaavassa pääosin asuntorakentamisen tarpeisiin. Helsingin yleiskaava on vasta hiljattain hyväksytty ja SDP Helsingissä on sitoutunut yleiskaavan toteuttamiseen." 

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäen kannanoton toimitti sähköpostitse kansanedustajan avustaja Justus Mollberg. Vasemmistoliitto ei puolueena ole toimittanut uutta linjausta.

Vihreät ei vastannut ennen eduskuntavaaleja 2015, eikä ennen kuntavaaleja 2017 toimitettuun kyselyyn.

1. Mikä on puolueenne kanta Malmin lentoaseman tulevaisuuteen liittyen?

Kokoomus, Pääministeri Alexander Stubb (kyselyyn Koomuksen puolesta vastasi ministeri Paula Risikko): Hallitus päätti keväällä 2014, edellisen hallituksen aikana, kehysriihen yhteydessä asuntopoliittisesta sopimuksesta, jossa Malmin lentoasema luovutetaan asuntokäyttöön. Ennen päätöstä oli selvitetty eri ministeriöistä mahdollisuudet siirtää Malmin lentokentällä olevat toiminnot muualle.  Pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion välisessä sopimuksessa 24.8.2014 sovittiin tonttituotannon lisäämisestä. Sopimuksessa todetaan, että ”valtio lopettaa toimintansa Malmin lentokentällä tavoitteena vuoden 2016, mutta viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen alue palautuu Helsingin kaupungin käyttöön”.  Kehysriihipäätöksen sekä kuntien ja valtion välisen sopimuksen vaikutuksesta liikenne- ja viestintäministeriössä on tehty toimia Malmilla sijaitsevien liikenneministeriön sektorille kuuluvien toimintojen siirtämiseksi. Heti kehysriihen päätöksen jälkeen käynnistettiin neuvottelut rajavartioston vartiolaivueen siirtämisestä Helsinki-Vantaan lentokentälle. Osapuolet sopivat ratkaisusta, jossa Rajavartiolaitos siirtyy heille soveltuviin tiloihin ja Finavia luopuu Malmin toiminnoistaan ja myy omistamansa maa-alueet Helsingin kaupungille. Kehysriihen jälkeen kaupallista koulutusta tarjoavia toimijoita (Patria, Salpalento, BF-lento) informoitiin kehysriihessä sovituista ratkaisuista. Harrasteilmailun osalta liikenne- ja viestintäministeriö kävi keskusteluja Suomen Ilmailuliiton kanssa. Keskustelun pohjalta päätettiin selvityttää harrasteilmailun siirtymismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään kentille. Selvityksen perusteella kaikille Malmin harrasteilmailijoille ei löytyisi tilaa kyseisiltä kentiltä. Tällä hetkellä on käynnissä kaksi selvitystä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin johdolla selvitetään Malmin kentän käyttöä siihen asti, kunnes Helsinki käynnistää alueella asuntorakentamisen. Liikenne ja viestintäministeriön johtamassa selvityksessä on tavoitteena osoittaa sovelias alue harraste- ja yleisilmailua varten. Selvityksessä arvioidaan harjoitettavan toiminnan laajuus, rahoitusmalli ja sijaintipaikka.

SDP, Ministeri Antti Rinne: Stubb-Rinteen hallituksen ohjelmassa 19.6.2014 sitouduttiin tukemaan Helsingin seudun suuriainfrastruktuurirakennushankkeita ja samalla edistämään alueen asuntotuotantoa. Edellytyksenä tälle oli se, että Helsingin seudun kunnat sitoutuvat kaavoituksen vauhdittamiseen ja tonttitarjonnan merkittävään lisäämisen. Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti valtioneuvosto teki 20.11.2014 periaatepäätöksen valtion ja Helsingin seudun kuntien välisestä sopimuksesta suurten infrahankkeiden tukemisesta ja asuntotuotannon edistämisestä. Tässä päätöksessä valtio sitoutui lopettamaan valtion toiminnot Malmin lentokentällä aikaisintaan 2016 ja viimeistään 2020, minkä jälkeen alue vapautuu Helsingin kaupungin tarpeisiin. Tämän päätöksen mukaisesti Finavia Oy on luopunut vuokraoikeudestaan Malmin kentän käyttöön ja myynyt hallussaan olevat maa-alueet Helsingin kaupungille ja Senaatti Oy vastaavasti alueella olevat rakennukset Helsingin kaupungille loppuvuodesta 2014. Valtion ja seudun kuntien sopimuksessa ja siihen liittyvässä neuvottelutuloksen allekirjoituspöytäkirjassa Helsinki toteaa, että lisäkaavoitus kohdistuu ensisijaisesti Malmin ja Östersundomin alueelle. Malmin lentokenttäalueen tulevaisuudesta päättää nyt niin maanomistajana kuin kaavoittajana Helsingin kaupunki. Alue on osoitettu nyt nähtävillä olevassa Helsingin yleiskaavassa pääosin asuntorakentamisen tarpeisiin. Tämä tavoite oli myös perusteena 26.11.2014 Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksessä ostaa valtion omistamat maat ja rakennukset Malmin lentokenttäalueelta. Asuntorakentamisen tarpeet alueella ovat suuret. Yleiskaavan ja alueen tarkemman kaavoituksen kuluessa tullaan tarkentamaan alueen luonnon- ja rakennussuojelun tarpeet. Jo nyt on kuitenkin itsestään selvää, että esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti merkittävä lentoterminaali tullaan säilyttämään. Samoin alueen luontoarvot ovat keskeinen lähtökohta vetovoimaisen uuden kaupunginosan toteuttamiseksi. Päätösvalta näiltä osin on Helsingin kaupungilla.

Vasemmistoliitto, pj. Paavo Arhinmäki: ”Helsingin suurimpia ongelmia on asumisen kohtuuttoman korkea hinta. Isolla osalla ihmisistä menee jopa yli puolet käteen jäävistä tuloista asumiskustannuksiin. Kohtuullista olisi korkeintaan neljäsosa. Jotta asumisen hintaa saadaan painettua alas Helsingissä, pitää rakentaa paljon lisää asuntoja. Erityisesti kohtuuhintaisia vuokra, osaomistus- ja Hitasasuntoja. Helsingissä ei ole enää ”hyviä” rakennuspaikkoja vaan käytännössä kaikki uudet rakentamisalueet vaativa paalutusta, maanpuhdistusta jne. Niin on toki ollut aikaisemminkin. Helsingin keskusta on rakennettu esimerkiksi vanhalle merenpohjalle. Helsinkiin tarvitaan täydennysrakentamista, mutta myös uusia asuinalueita. Jotta voimme suojella ihmisille tärkeintä lähimetsiä, kallioita ja virkistysalueita, pitää löytää isoja rakentamiskokonaisuuksia. Kivinokka, Mustavuori, Keskuspuisto, Vartiosaari jne. ovat alueita, joita haluamme säästää. Malmin lentokentän alueelle on mahdollista rakentaa koti jopa 20 000 asukkaalle hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden ääreltä. Samaan aikaan on säästettävä mm. kulttuurihistoriallisesti arvokas lentokenttärakennus ja vanha kiitorata voi olla alueen pääväylä. Näin kunnioitetaan alueen historiaa. Meille on tärkeää, että nykyisten (ja tulevien) asukkaiden kannalta tärkeät luontoja virkistysalueet lentokentän ympäriltä säilytetään. Rakentaminen tulee rajoittua lähinnä lentokentän tällä hetkellä aidatulle alueelle. Tämä varmistetaan asemakaavavaiheessa. Pisimmälle menevät ja laajimmat rakentamissuunnitelmat, jotka veisivät lähivirkistysalueet, ovat meidän mielestämme ylimitoitettuja. Lisäksi haluamme säilyttää nykyisen Tattarisuon teollisuusalueen nykyisenkaltaisena pienimuotoisen yritystoiminnan alueena. Helsingissä tarvitaan myös työpaikkoja ja yrityksille mahdollisuuksia toimia. Näillä reunaehdoilla Vasemmistoliitto kannattaa Malmin lentokenttäalueen rakentamista asuinalueeksi. Helsinki ja helsinkiläiset tarvitsevat kohtuuhintaisia asuntoja.”

Vihreät, pj. Ville Niinistö: Ei vastausta.

 

2. Tattarisuolle rakentaminen. Miten puolueenne suhtautuu verovarojen käyttämiseen ilmeisen huonosti rakentamiseen sopivalla Tattarisuolla, jolla Malmin lentokenttä sijaitsee ja mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä, että tämä kehitys ei jatkuisi? Mikäli kannatatte Malmin muuttamista rakennuskäyttöön, mistä yhteiskunnan toimintavaroista karsimalla puolueenne aikoo rahoittaa ko. maanparannuksen?

Kokoomus, Pääministeri Alexander Stubb (kyselyyn Koomuksen puolesta vastasi ministeri Paula Risikko): Valtio päätti luopua lentokenttätoiminnoista Malmilla viimeistään vuoteen 2020 mennessä, jonka jälkeen alue palautuu Helsingin kaupungin käyttöön. Tehdyn sopimuksen mukaan on Helsingin kaupungin vastuulla, mitä alueelle tämän jälkeen rakennetaan tai miten aluetta muutoin kehitetään. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston arvion mukaan alueelle on mahdollista kaavoittaa asuntoja noin 25 000 uudelle helsinkiläiselle ja 2000-3000 työpaikalle. Tattarisuo ja Tattariharju säilyisivät kaupungin alustavien suunnitelmien mukaan yritysalueina. Jatkossa Helsingin kaupungin virkamiehet valmistelevat ja valtuusto päättää arvioiden eri vaihtoehtojen vaikutukset. Ratkaisuvaihtoehdoista tuskin mikään on kustannuksiltaan yhteiskunnalle tai veronmaksajille neutraali. Olennaista on arvioitava eri ratkaisumallien kustannuksia suhteessa niistä saataviin hyötyihin. Saamani tiedon mukaan Helsingissä Kokoomuksen valtuustoryhmässä näkemykset Malmin lentokentän tulevaisuudesta jakautuvat, osa kokoomusvaltuutetuista haluaa rakentaa alueelle, osa puolestaan haluaa jatkaa lentokenttätoimintaa alueella.

SDP, Ministeri Antti Rinne: Ei erillistä vastausta ks. kysymys 1.

Vasemmistoliitto, pj. Paavo Arhinmäki: Ei erillistä vastausta ks. kysymys 1.

Vihreät, pj. Ville Niinistö: Ei vastausta.

 

3. Lentoliikenteen kasvu vs. lentäjäkoulutuksen alasajo. Miten puolueenne perustelee Malmin lentokentän sulkemisesta johtuvan lentäjäkoulutuksen alasajon tilanteessa, jossa ammattilentäjien tarve on merkittävästi lisääntymässä?

Kokoomus, Pääministeri Alexander Stubb (kyselyyn Koomuksen puolesta vastasi ministeri Paula Risikko): Lentokoulutuksen taso Suomessa on laadukasta ja Suomessa koulutuksen saaneilla lentäjillä on kysyntää myös kansainvälisesti. Lentäjien osalta koulutuksen mitoittaminen on perinteisesti ollut vaikeata. Tällä hetkellä liikennelentäjiä on työttömänä Suomessa noin 20 ja koulutettuja uusia ammattilentäjiä on ilman töitä arvioitu olevan noin 250 (Lentoliikennestrategia 2015). Lentokoulutuksen määrää tulee jatkuvasti arvioida. Lentäjäkoulutusta ei ole missään nimessä tarkoitus heikentää. Suomessa ammattilentäjien koulutusta tarjoaa tällä hetkellä 10 koulutusorganisaatiota. Harraste- ja yleisilmailun lupakirjaan johtavaa koulutusta antaa 110 hyväksyttyä koulutusorganisaatiota. Malmissa toimivista kouluttajista Patria on jo löytänyt vaihtoehtoja toiminnan jatkamiseen.

SDP, Ministeri Antti Rinne: Ei vastausta.

Vasemmistoliitto, pj. Paavo Arhinmäki: Ei vastausta.

Vihreät, pj. Ville Niinistö: Ei vastausta.

 

4. Miten puolueenne aikoo vaikuttaa Malmin lentokentän ilmailun työpaikkojen säilymiseen tulevalla hallituskaudella?

Kokoomus, Pääministeri Alexander Stubb (kyselyyn Koomuksen puolesta vastasi ministeri Paula Risikko)Vuoden alussa on käynnistetty liikenne- ja viestintäministeriön vetämä selvitys, jossa osoitetaan sovelias alue harraste- ja yleisilmailua varten. Tämän yhteydessä arvioidaan kasvun mahdollisuudet, jotka takaavat tulevaisuudessa nykyiset työpaikat, mutta antavat tilaa myös uusien työpaikkojen syntymiseen ilmailun parissa. 

SDP, Ministeri Antti Rinne: Ei vastausta.

Vasemmistoliitto, pj. Paavo Arhinmäki: Ei erillistä vastausta ks. kysymys 1.

Vihreät, pj. Ville Niinistö: Ei vastausta.

 

5. Miten suhtaudutte ja perustelette hyvien käytössä olevien rajavartiolentueen tilojen hylkäämisen ja valtio-omisteisen Finavian tarpeettomasti tekemän uuden suuren rakennusinvestoinnin toteuttamisen suomalaisten veroeuroilla tilanteessa, jossa muutoinkin joudumme yhteiskuntana säästämään. 

Kokoomus, Pääministeri Alexander Stubb (kyselyyn Koomuksen puolesta vastasi ministeri Paula Risikko)Rajavartiolaitoksen kanssa on neuvoteltu ratkaisu, joka tukee rajavartiolaitoksen työtä. Rajavartiolaitokselle on varattu asemapaikka, joka on vapautunut aikaisemmasta käytöstään. Alueella on koneiden pysäköintialue ja uusi helposti muunneltava rakennus. Rajavartioston operaatioiden sovittaminen HelsinkiVantaan kapasiteettiin käy vaivattomasti. Veronmaksajille ei synny siirrosta välittömiä kustannuksia.

SDP, Ministeri Antti Rinne: Ei vastausta.

Vasemmistoliitto, pj. Paavo Arhinmäki: Ei vastausta.

Vihreät, pj. Ville Niinistö: Ei vastausta.

 

6. Ekologiset arvot Miten puolueenne aikoo estää Malmin lentokenttäalueen luontoarvojen tuhoutumisen?

Kokoomus, Pääministeri Alexander Stubb (kyselyyn Koomuksen puolesta vastasi ministeri Paula Risikko)Malmin kenttäalueeseen liittyy paikallisesti merkittäviä luontoarvoja. Luonto-ja ympäristövaikutuksia tulee arvioida tarkkaan ja ne tulee ottaa huomioon lentokentän tulevaisuudesta päätettäessä, kuten pitää tehdä kaikessa päätöksenteossa.

SDP, Ministeri Antti Rinne: Ei erillistä vastausta ks. kysymys 1.

Vasemmistoliitto, pj. Paavo Arhinmäki: Ei erillistä vastausta ks. kysymys 1.

 

Vihreät, pj. Ville Niinistö: Ei vastausta.

 

7. Kulttuurihistoriallinen arvo. Miten puolueenne aikoo toimia Malmin lentokentän kulttuuriarvojen säilyttämiseksi? 

Kokoomus, Pääministeri Alexander Stubb (kyselyyn Koomuksen puolesta vastasi ministeri Paula Risikko)Malmin lentokentällä on merkittävä rooli Suomen ilmailun historiassa. Ilmailun kehittäminen yleensä ja Malmilla luodun toiminnan jatkuva kehittäminen on paras tapa pitää ilmailukulttuuri elävänä ja uudistuvana.

SDP, Ministeri Antti Rinne: Ei erillistä vastausta ks. kysymys 1.

Vasemmistoliitto, pj. Paavo Arhinmäki: Ei erillistä vastausta ks. kysymys 1.

Vihreät, pj. Ville Niinistö: Ei vastausta.

 

8. Malmin lentokentän kehittäminen. Onko puolueenne valmis ottamaan hallitusohjelmaan Malmin lentoaseman sulkemisen sijasta Malmin lentoaseman kehittämisen ja säilyttämisen ilmailukäytössä?

Kokoomus, Pääministeri Alexander Stubb (kyselyyn Koomuksen puolesta vastasi ministeri Paula Risikko): "Pidämme tärkeänä yleisilmailun korkeatasoista kehittämistä. Päätös kentän toiminnasta on nyt sopimuksen solmimisen jälkeen Helsingin kaupungilla."

SDP, Ministeri Antti Rinne: Ei erillistä vastausta ks. kysymys 1.

Vasemmistoliitto, pj. Paavo Arhinmäki: Ei erillistä vastausta ks. kysymys 1.

Vihreät, pj. Ville Niinistö: Ei vastausta.

 

9. Malmin lentokentän erityislaki. Onko puolueenne valmis viemään eduskunnan käsittelyyn erityislain, jolla säilytetään Malmin lentoasema aktiivisessa ilmailukäytössä tukemassa ilmailuteollisuuden kasvua sekä suojellaan lentoaseman kulttuurihistoriaan, ympäristöön ja virkistyskäyttöön liittyvät arvot pysyvästi?

Kokoomus, Pääministeri Alexander Stubb (kyselyyn Koomuksen puolesta vastasi ministeri Paula Risikko): "Tällaista erityislakia Kokoomus ei kannata. Ilmailua koskeva lainsäädäntö tulee kattaa kaiken ilmailua koskevan toiminnan."

SDP, Ministeri Antti Rinne: Ei vastausta.

Vasemmistoliitto, pj. Paavo Arhinmäki: Ei vastausta.

Vihreät, pj. Ville Niinistö: Ei vastausta.

 

10. Malmin lentokentällä toimivien järjestöjen kuten MAF Suomen tukeminen.

Kokoomus, Pääministeri Alexander Stubb (kyselyyn Koomuksen puolesta vastasi ministeri Paula Risikko)Ei vastausta.

SDP, Ministeri Antti Rinne: Ei vastausta.

Vasemmistoliitto, pj. Paavo Arhinmäki: Ei vastausta.

Vihreät, pj. Ville Niinistö: Ei vastausta.

 

11. Tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen osallistuminen 24.3.

Kokoomus, Pääministeri Alexander Stubb (kyselyyn Koomuksen puolesta vastasi ministeri Paula Risikko)Kansanedustajaehdokas Eija-Riitta Korhola osallistui tilaisuuteen.

SDP, Ministeri Antti Rinne: Ei vastausta.

Vasemmistoliitto, pj. Paavo Arhinmäki: Ei vastausta.

Vihreät, pj. Ville Niinistö: Ei vastausta.

 

12. Toimintaan tutustuminen muuna ajankohtana 

Kokoomus, Pääministeri Alexander Stubb (kyselyyn Koomuksen puolesta vastasi ministeri Paula Risikko)Ei vastausta.

SDP, Ministeri Antti Rinne: Ei vastausta.

Vasemmistoliitto, pj. Paavo Arhinmäki: Ei vastausta..

Vihreät, pj. Ville Niinistö: Ei vastausta.

 

Suosittele ja jaa MAF:n Malmiin puolustamiseen liittyvää sivustoa